Regulamin zwiedzania muzeum

REGULAMIN ZWIEDZANIA

ZAMKU KRÓLEWSKIEGO W WARSZAWIE – MUZEUM

Rozdział 1

Regulacje ogólne

§ 1

Niniejszy regulamin jest wydany przez Dyrektora Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum, zwanego dalej „Dyrektorem”, w ramach jego kompetencji jako zarządcy muzeum oraz terenu Podzamcza (Arkad Kubickiego i Ogrodów Zamkowych).

§ 2

 1. Ustala się godziny otwarcia muzeum:
  1. Zamek Królewski:
   1. od października do kwietnia: wtorki-niedziele: 10.00-17.00,
   2. od maja do września: wtorki-niedziele: 10.00-18.00,
  2. Pałac Pod Blachą:
 1. od października do kwietnia: środy, soboty, niedziele: 10.00-17.00,
 2. od maja do września: środy, soboty, niedziele: 10.00-18.00,
  1. Arkady Kubickiego:
   1. od października do kwietnia: wtorki-niedziele: 10.00-17.00,
   2. od maja do września: wtorki-niedziele: 10.00-18.00,
  2. Ogrody Zamkowe:
 • Górny:
 1. od maja do września: codziennie: 10.00-20.00,
 2. od października do kwietnia: 10.00-18.00 (możliwe jest czasowe zamknięcie ze względu na warunki atmosferyczne)
 • Dolny:
 1. od maja do sierpnia: codziennie: 10.00-22.00,
 2. we wrześniu: codziennie: 10.00-20.00,
 3. od października do kwietnia: codziennie: 10.00-18.00.
 1. Podstawą wejścia na ekspozycję w muzeum jest posiadanie ważnego biletu wstępu lub zaproszenia.
 2. Korzystanie z usług przewodnickich i audioprzewodników jest odpłatne. Wydawanie audioprzewodników na ekspozycje w Zamku Królewskim kończy się na 90 minut przed zamknięciem ekspozycji.
 3. Grupy z przewodnikiem od 10 do 30 osób mają obowiązek korzystania z systemu słuchawkowego GTS.
 4. Grupy zwiedzających mogą liczyć maksymalnie 30 osób.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące organizowanych wydarzeń, godzin otwarcia, cen biletów oraz czasowego wyłączenia dostępności dla zwiedzających sal ekspozycyjnych i wystaw czasowych zamieszczane są w kasach biletowych, w punkcie informacji oraz na stronie internetowej muzeum www.zamek-krolewski.pl.
 6. W dniach, w których wstęp do muzeum na wystawy stałe jest nieodpłatny, obowiązuje ograniczenie w dostępie do ekspozycji, zwiedzanie indywidualne, bez przewodnika i bez rezerwacji. Dyrektor może w wyjątkowych sytuacjach wyrazić zgodę na zwiedzanie grupowe z przewodnikiem.
 7. Wstęp na wystawy czasowe regulowany jest odrębnymi zarządzeniami, które określają godziny otwarcia, ceny biletów oraz limity wejść.

§ 3

 1. Zwiedzający wchodzący na teren muzeum oraz ich bagaż mogą zostać poddani kontroli przy pomocy elektronicznych urządzeń do wykrywania materiałów i przedmiotów niebezpiecznych. Osoby, które odmówią kontroli, nie zostaną wpuszczone na teren muzeum.
 2. W trakcie zwiedzania należy stosować się do poleceń wydawanych przez pracowników służb ochrony muzeum i dyżurnych pracowników merytorycznych

§ 4

Zgody Dyrektora wymaga:

 1. wjazd samochodów, motocykli i motorowerów na teren Dziedzińca Wielkiego i Podzamcza,
 2. prowadzenie działalności artystycznej i gospodarczej (w tym akwizycji usług),
 3. organizowanie zgromadzeń, akcji reklamowych, protestacyjnych,
 4. prezentowanie transparentów, symboli i emblematów,
 5. wykonywanie i wykorzystywanie filmów i fotografii przedstawiających eksponaty, wnętrza i architekturę Zamku Królewskiego, pałacu Pod Blachą, Arkad Kubickiego i Ogrodów Zamkowych w celach komercyjnych.

Rozdział 2

Regulacje porządkowe

Oddział 1

Ekspozycja

§ 5

 1. Ze względów konserwatorskich obowiązuje ograniczenie dotyczące liczby osób jednocześnie przebywających zarówno na terenie wystawy stałej, jak i wystaw czasowych.
 2. Na ekspozycję nie można wnosić dużych plecaków, toreb, walizek oraz kijów do nordic walking.  Szatnia jest obowiązkowa. Dyrektor może w wyjątkowych sytuacjach ustalić, że na wystawy czasowe wstęp odbywa się bez korzystania z szatni.
 3. (skreślony)
 4. Zwiedzający zobowiązani są poruszać się po ekspozycji zgodnie z wyznaczonym kierunkiem zwiedzania bez możliwości zawracania.
 5. Ostatnie wejście na ekspozycję odbywa się na godzinę przed jej zamknięciem.
 6. Fotografowanie i filmowanie nie może zakłócać ruchu turystycznego i przeszkadzać innym zwiedzającym. Materiał zdjęciowy może być wykorzystany jedynie do celów niekomercyjnych. Zastrzega się możliwość zakazu fotografowania zabytków nienależących do muzeum.
 7. Ze względu na pełnione przez Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum funkcje reprezentacyjne i państwowe, Dyrektor zastrzega sobie prawo do zmiany trasy zwiedzania oraz wyłączania dostępności dla zwiedzających sal ekspozycyjnych.

§ 6

Na terenie ekspozycji  obowiązują następujące zakazy:

 1. wnoszenia broni palnej,
 2. wnoszenia niebezpiecznych i ostrych przedmiotów,
 3. wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa asystującego),
 4. palenia tytoniu oraz korzystania z papierosów elektronicznych i bezdymnych,
 5. jedzenia i picia,
 6. zwiedzania po spożyciu alkoholu lub środków odurzających,
 7. prowadzenia rozmów telefonicznych z użyciem urządzeń mobilnych,
 8. dotykania eksponatów i elementów wystroju wnętrz,
 9. wchodzenia na dywany i siadania na meblach,
 10. ślizgania się po posadzkach,
 11. fotografowania i filmowania we wnętrzach z użyciem lamp błyskowych, dodatkowego oświetlenia, statywów, selfie-sticków oraz innych akcesoriów niezbędnych do profesjonalnego fotografowania i filmowania,
 12. fotografowania oraz filmowania elementów systemów bezpieczeństwa przy eksponatach oraz na salach ekspozycyjnych.

Oddział 2

Dziedziniec Wielki

§ 7

Na terenie Dziedzińca Wielkiego:

 1. obowiązuje ruch pieszy,
 2. wprowadzone rowery należy pozostawić w specjalnie przygotowanych stojakach, muzeum nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rowery,
 3. fotografowanie i filmowanie nie może zakłócać ruchu turystycznego i przeszkadzać innym zwiedzającym, materiał zdjęciowy może być wykorzystany jedynie do celów niekomercyjnych.

§ 8

Na terenie Dziedzińca Wielkiego obowiązują następujące zakazy:

 1. wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa asystującego),
 2. palenia tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi,
 3. zakłócania porządku m.in. hałaśliwego zachowania się, biegania, jeżdżenia na hulajnogach, wrotkach, deskorolkach, gry na instrumentach muzycznych oraz używania przenośnych urządzeń emitujących dźwięki, takich jak odtwarzacze muzyki, odbiorniki radiowe itp.,
 4. śmiecenia.

Oddział 3

Ogrody Zamku Królewskiego w Warszawie

(w tym: Ogród Górny, Dolny, Południowy, Plac Wschodni)

§ 9

W Ogrodach Zamku Królewskiego:

 1. obowiązuje ruch pieszy (nie dotyczy maszyn i urządzeń rolniczych i ogrodniczych),
 2. dopuszcza się możliwość przejazdu rowerem po ulicy Bugaj, bez wjazdu na tereny zielone,
 3. Przez tereny zielone Zamku Królewskiego należy rozumieć: tereny urządzone wraz z infrastrukturą techniczną pokryte roślinnością lub nawierzchnią gruntową, żwirową lub kamienną, pełniące funkcje publiczne, a w szczególności Ogród Górny, Dolny i Południowy Zamku Królewskiego oraz wszystkie zieleńce należące do Zamku.
 4. wjazd innych pojazdów wymaga zgody dyrekcji Zamku; nie dotyczy to wózków dziecięcych oraz inwalidzkich,
 5. kierujących pojazdami i rowerami obowiązują przepisy prawa o ruchu drogowym,
 6. można wykonywać zdjęcia i nagrania filmowe, w tym z użyciem statywu, nieodpłatnie, jeśli wykorzystane będą dla celów niekomercyjnych i nie będą powodować zniszczeń zabytkowego otoczenia. Inne wykonywanie zdjęć i nagrań filmowych wymaga zgody Dyrektora, zawartej w formie umowy, w której określone będą warunki płatności w zależności od przeznaczenia fotografii lub nagrań i uciążliwości udostępnienia terenu, z uwzględnieniem zabezpieczenia przed uszkodzeniem zabytków i innych składników majątkowych muzeum,
 7. fotografowanie i filmowanie nie może zakłócać ruchu turystycznego i przeszkadzać innym zwiedzającym.

§ 10

W Ogrodach Zamku Królewskiego  obowiązują następujące zakazy:

 1. zabronione jest niszczenie ogrodów oraz ich wystroju artystycznego i wyposażenia technicznego, a w szczególności:
  1. niszczenie i uszkadzanie obiektów architektury oraz roślinności,
  2. śmiecenie (wyrzucania śmieci poza wyznaczonymi do tego celu miejscami),
  3. chwytanie i płoszenie zwierząt,
  4. karmienie zwierząt,
  5. wyrywanie i łamanie roślin, wchodzenie do bukszpanowych ornamentów parterowych, rabat sezonowych oraz naruszenia runa boskietów grabowych,
  6. chodzenie po trawnikach (za wyjątkiem wgłębnika trawiastego w Ogrodzie Dolnym) i kwaterach ogrodowych. Zakaz ten nie dotyczy osób uczestniczących w programach edukacyjnych prowadzonych przez dział Oświatowy,
  7. zrywanie liści i kwiatów oraz zbieranie ziół, owoców i grzybów,
  8. wzniecanie i używanie ognia,
  9. wspinanie się na drzewa i wchodzenia do zbiorników wodnych,
  10. schodzenie z dróg i ścieżek ogrodowych (z wyłączeniem wgłębnika trawiastego w Ogrodzie Dolnym). Zakaz ten nie dotyczy osób uczestniczących w programach edukacyjnych prowadzonych przez dział Oświatowy,
  11. niszczenia trawników poprzez gry w piłkę, badmintona, ringo itp.,
 2. wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa asystującego),
 3. zachowań zakłócających spokój, odpoczynek i bezpieczeństwo zwiedzających m.in. hałaśliwego zachowania się, jeżdżenia na hulajnogach, wrotkach, deskorolkach, gry na instrumentach muzycznych oraz używania przenośnych urządzeń emitujących dźwięki, takich jak odtwarzacze muzyki, odbiorniki radiowe itp. Zakaz ten nie dotyczy osób uczestniczących w programach edukacyjnych prowadzonych przez dział Oświatowy.

Uwaga: Rowery należy zostawić przypięte w przeznaczonych do tego stojakach przy wejściach,

 1. palenia tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi oraz spożywania alkoholu lub środków odurzających,
 2. parkowania pojazdów poza wyznaczonymi miejscami,
 3. przebywania w ogrodach podczas burz i silnych wiatrów,
 4. przebywania dzieci do lat 12 bez opieki osoby dorosłej,
 5. wykonywania zdjęć i filmowania za pomocą dronów lub innych urządzeń latających,
 6. fotografowania i filmowania części systemów bezpieczeństwa,
 7. przebywania w ogrodach poza godzinami otwarcia,
 8. obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia broni palnej oraz niebezpiecznych i ostrych narzędzi.

§ 11

Pisemnej zgody Dyrektora wymaga:

 1. organizowanie imprez, zgromadzeń publicznych i zbiórek pieniędzy,
 2. prowadzenie działalności gospodarczej lub handlu obnośnego,
 3. umieszczanie reklam i ogłoszeń,
 4. fotografowanie lub filmowanie w celach komercyjnych,
 5. przebywanie na terenie ogrodu poza godzinami zwiedzania.

§ 12

Informacje dodatkowe:

 1. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za osoby przebywające na terenie ogrodów.
 2. Na terenie ogrodów można wykonywać zdjęcia o charakterze niekomercyjnym, nienaruszające dobrych obyczajów i niepowodujące zniszczeń zabytkowego otoczenia. W innych przypadkach konieczna jest zgoda Dyrektora w formie umowy cywilno-prawnej. Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum nie odpowiada za naruszenie przez osoby trzecie dóbr osobistych gości, w tym szkody wyrządzone z powodu utrwalania i wykorzystywania ich wizerunku.
 3. Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione na terenie Ogrodów.
 4. Na terenie ogrodu mogą być prowadzone czynności porządkowe przy użyciu urządzeń i pojazdów mechanicznych.
 5. Za zachowanie osób niepełnoletnich odpowiedzialność prawną ponoszą ich opiekunowie.
 6. Osoby zakłócające spokój i porządek oraz niestosujące się do regulaminu mogą zostać pozbawione prawa do zwiedzania, bez zwrotu kosztów wstępu.
 7. Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum zastrzega sobie możliwość zamknięcia Ogrodów w przypadku szczególnych przedsięwzięć.
 8. Z uwagi na bezpieczeństwo zwiedzających muzeum zastrzega sobie możliwość zamknięcia ogrodów w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych m.in.: porywistych wiatrów, silnych burz i opadów. W przypadku nagłego pogorszenia się pogody zwiedzający powinni niezwłocznie opuścić teren ogrodów i zastosować się do poleceń pracowników ochrony muzealnej.
 9. Osoby wchodzące na teren muzeum oraz ich bagaż mogą zostać poddane kontroli, między innymi przy użyciu elektronicznych urządzeń do wykrywania materiałów i przedmiotów niebezpiecznych. Osoby, które odmówią kontroli, nie zostaną wpuszczone na teren muzeum.
 10. Uprzedzamy zwiedzających o możliwości krótkookresowego zamykania wstępu do niektórych fragmentów ogrodów ze względu na przeprowadzane prace porządkowe.

Rozdział 3

Regulacje końcowe

§ 13

 1. Budynki  Zamku Królewskiego, Ogrody oraz teren wokół, są objęte całodobowym monitoringiem wizyjnym, w celach bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia.
 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”:
 1. administratorem danych osobowych Zwiedzającego jest Zamek Królewski na Warszawie – Muzeum,
 2. dane osobowe Zwiedzającego przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z  zapewnieniem bezpieczeństwa zwiedzających, a także innych osób przebywających na terenie Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum,
 3. dane osobowe Zwiedzającego nie będą przekazywane podmiotom trzecim,
 4. dane osobowe Zwiedzającego będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 50 dni/do nadpisania,
 5. w odniesieniu do danych osobowych Zwiedzającego decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
 6. zwiedzający posiada:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Zwiedzającego,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Zwiedzający uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Zwiedzającego narusza przepisy RODO,
 1. zwiedzającemu nie przysługuje:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit d RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Zwiedzającego jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

§ 14

 1. Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum chroniony jest przez wewnętrzną służbę ochrony oraz Spółkę Jawną „Zamek”, działające na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. Zwiedzający zobowiązani są do wykonywania poleceń wydawanych przez pracowników ww. podmiotów oraz dyżurnych pracowników merytorycznych również w sprawach nie objętych niniejszym regulaminem.
 2. Wejście na teren muzeum jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.