III ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu Colloquia castrensia

III ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu Colloquia castrensia

Zamki w Polsce u progu nowych czasów. Transformacje i fundacje w XV w.

1011 czerwca 2021 r.

Wydarzenie realizowane będzie w trybie online: transmisja na zamkowym Facebooku oraz Youtube
Cykl zamkowych konferencji, zapoczątkowany sesją podejmującą tematykę początków murowanych zamków na ziemiach polskich do połowy XIV w., na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń naukowych skupiających specjalistów różnych dziedzin nauki zainteresowanych problematyką kastellologiczną. Konferencje z cyklu Colloquia castrensia są, co udowodniły obrady z lat poprzednich, znakomitym forum prezentacji dokonań naukowych, stwarzają okazję do podsumowania dotychczasowego dorobku naukowego oraz podjęcia próby wyznaczenia przyszłościowych kierunków studiów oraz określenie potrzeb badawczych w obliczu pojawiających się nowych technologii wspomagających warsztat naukowy. Efektem debat konferencyjnychjest publikacja artykułów naukowych w formie monografii pokonferencyjnej.

Kolejne sympozjum poświęcone będzie zagadnieniom związanym z murowanym budownictwem obronnym i rezydencjonalnym w XV w. na ziemiach polskich. Był to okres wzmożonego rozwoju budownictwa. Rozpowszechnia się podstawowy materiał budowli gotyckich jakim jest cegła, jednocześnie coraz chętniej zaczęto sięgać po budulec kamienny. Przekształceniu ulegają mury miejskie zaopatrywane od 2. połowy tego stulecia w baszty  wysunięte poza linię murów oraz wieloboczne lub okrągłe barbakany. Z końcem XV stulecia coraz mocniej zaznaczają się w rodzimym budownictwie renesansowe wpływy docierające bezpośrednio z Włoch, szczególnie silne w Polsce południowej.

Ta wielowątkowa tematyka zapewnia szczególnie bogaty i ciekawy ma­teriał dla prac badawczych. Planowana w roku 2021, trzecia już konferencja z tego cyklu, będzie próbą spojrzenia na wybrane zagadnienie od strony społeczno-ustrojowej, archeologiczno-architektonicznej, historycznej i militarnej.

Wśród zaproszonych gości znajdą się wybitni specjaliści, przedstawiciele różnych dziedzin nauki, związani bezpośrednio jak i pośrednio ze studiami nad budownictwem obronnym i rezydencjonalnym. Potrzeba organizacji konferencji o takiej tematyce wyrasta z konieczności zapełnienia luki jaką był brak multi-dyscyplinarnego forum wymiany doświadczeń i wiedzy w zakresie kastellologii.

Konferencja ma charakter otwarty i uczestnictwo w niej jest bezpłatne.