Bibliografia archeologiczna Zamku Królewskiego w Warszawie

Bibliografia archeologiczna Zamku Królewskiego w Warszawie

Wybór najważniejszych publikacji

Ciuk K.
1979 Piec gospodarczy z pierwszej połowy XIV wieku na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie, „Rocznik Warszawski”, t. XV, 1979, 105-112

Czarnecki M.
2001 Warszawskie zbocze, „Mazowsze”, R. IX, 2001, nr 14, s. 3-18

Członkowski D., Gierlach B.
1965 Prace ratownicze na Zamku Królewskim w Warszawie w latach 1963-64, „Wiadomości Archeologiczne”, t. XXXI, 1965, z. 1, s. 34-40
1966 Ceramika średniowieczna, wieki XIII-XV, [w:] Warszawskie Materiały Archeologiczne, t. I, 1966, Warszawa, s. 21-49

Dobkowski M.
1991 Ceramika z Fosy Grodowej na Dziedzińcu Wielkim Zamku Królewskiego, „Kronika Zamkowa”, nr 1(23), 1991, s. 95-117

Eberle L.
1971 Uwagi dotyczące badań przy zachodnim skrzydle Zamku, [w:] Warszawskie Materiały Archeologiczne, t. VI, 1969-1971, Warszawa 1971, s. 387-388
1973 Warszawa – Zamek królewski pod północno-zachodnim narożnikiem Sali Rycerskiej, Strefa X, wykop 1, „Informator Archeologiczny”, Badania roku 1972, s. 273
1979 Zabytki skórzane z fosy Zamku Warszawskiego, „Rocznik Warszawski”, t. XV, 1979, s. 113-123

Galicka J.
1985 Mury obronne Warszawy (jeszcze jedna próba chronologii), [w:] Studia Warszawskie, T. XVIII, Warszawa średniowieczna, z. 1, red. A. Gieysztor, Warszawa 1985, s. 121-134

Gartkiewicz P.
1970 Nieznane i zapoznane fragmenty Zamku Królewskiego w Warszawie odkryte w 1969 r., „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki”, t. XV, 1970, z. 3, s. 253-272
1970 Badania architektoniczne na Zamku Królewskim w Warszawie w sezonie 1969 r., [w:] Warszawskie Materiały Archeologiczne, t. IV-V, 1969-1970, Warszawa 1970, s. 55-74

Garus J.
1991 Archeologia na Zamku Królewskim. Część pierwsza, „Kronika Zamkowa”, nr 1(23), 1991, s. 58-69
1992 Archeologia na Zamku Królewskim. Część druga, „ Kronika Zamkowa”, 2(24), 1991/92, s. 3-31
1993 Nowe materiały do budowy pałacu Pod Blachą, „Kronika Zamkowa”, 1(25), 2(26)1992, 1(27), 2(28), 1993, s. 7-27
1996 Badania archeologiczne skarpy warszawskiej w rejonie Arkad Kubickiego w okresie 20 czerwca 1995 – 30 października 1996. Raport polowy, „ Kronika Zamkowa”, nr 2(34), 1996, s. 83-107

Gąssowski J.
1966 O materiałach archeologicznych z Zamku Warszawskiego, [w:] Warszawskie Materiały Archeologiczne, t. I, 1966, Warszawa, s. 151-155,

Gąssowski J., Gierlach B.
1967 Zamek Królewski w Warszawie w świetle badań archeologicznych w latach 1949-1952 i 1963-1967 (Zagadnienie pierwszej fazy gród drewniano-ziemny), [w:] Warszawskie Materiały Archeologiczne, t. II, 1967, Warszawa, s. 3-30

Gierlach B.
1966 Omówienie Wykopów, [w:] Warszawskie Materiały Archeologiczne, t. I, 1966, Warszawa, s. 7-20
1966 Zabytki metalowe, [w:] Warszawskie Materiały Archeologiczne, t. I, 1966, Warszawa, s. 141-151
1971 Zagadnienia lokalizacji pierwotnego grodu na terenie Zamku Królewskiego w Warszawie, [w:] Warszawskie Materiały Archeologiczne, t. VI, 1969-1971, Warszawa 1971, s. 19-22
1971 Uwagi wstępne i omówienie wykopów badań w latach 1949-1952, [w:] Warszawskie Materiały Archeologiczne, t. VI, 1969-1971, Warszawa1971, s. 45-66
1973 Jeszcze raz o problemie lokalizacji i chronologii najstarszego grodu warszawskiego, [w:] Warszawskie Materiały Archeologiczne, t. VII, 1973, Warszawa, s. 13-25

Gierlach O.
1966 Ceramika z wieków XVII i XVIII, [w:] Warszawskie Materiały Archeologiczne, t. I, 1966, Warszawa, s. 112-140

Gierlach B. i O.
1967 Badania archeologiczne na Zamku Warszawskim w latach 1965-1967, [w:] Warszawskie Materiały Archeologiczne, t. II, 1967, Warszawa, s. 88-110
1968 Ceramika wieku XVI w Warszawie, [w:] Warszawskie Materiały Archeologiczne, t. III, 1968, Warszawa, s. 25-32
1971 Badania ratownicze na Zamku Warszawskim w latach 1965-1967, [w:] Warszawskie Materiały Archeologiczne, t. VI, 1969-1971, Warszawa 1971, s. 79-96

Gierlach B., Członkowski D.
1965 Prace ratownicze na Zamku Królewskim w Warszawie w latach 1963-1964, „Wiadomości Archeologiczne“, T. XXXI, 1965, z. 4, s. 34-40
1971 Ratownicze prace badawcze na Zamku Królewskim w Warszawie w latach 1963-1965, [w:] Warszawskie Materiały Archeologiczne, T. VI, 1969-1971, Warszawa 1971, s. 61-66
1971 Ceramika średniowieczna wieki XIII-XV, [w:] Warszawskie Materiały Archeologiczne, t. VI, 1969-1971, Warszawa 1971, s. 131-192

Gąssowski J., Gierlach B.
1971 Zamek Królewski w Warszawie w świetle badań archeologicznych w latach 1949-52, [w:] Warszawskie Materiały Archeologiczne, t. VI, 1969-1971, Warszawa 1971, s. 1-15

Gieysztor A.
1972 Zagadnienie historyczne Zamku Piastowskiego, [w:] Siedem Wieków Zamku Królewskiego Warszawie, Warszawa, s. 11-24

Ginter H.
1968 Materiały szklane ze stanowiska Warszawa-Zamek, [w:] Warszawskie Materiały Archeologiczne, t. III, 1968, Warszawa, s. 66-79

Guerquin B.
1949 Stan badań nad historią powstania i rozbudowy Zamku w Warszawie, „Ochrona Zabytków”, R. 2, 1949, nr 4 (8), s. 218-226

Janiszowski K.
1966 Ceramika XVI w., [w:] Warszawskie Materiały Archeologiczne, t. I, 1966, Warszawa, s. 50-111

Leszczyński M., Łoziński J.
1991 Elementy zabudowy skarpy wschodniej Zamku Królewskiego w Warszawie, „Kronika Zamkowa”, 1(23), 1991, s. 88-94

Kąsinowski A.
1972 Sprawozdanie z badań architektonicznych Zamku Królewskiego w Warszawie przeprowadzonych w okresie od czerwca do listopada 1971 r., [w:] Siedem Wieków Zamku Królewskiego Warszawie, Warszawa, s. 33-40
2001 Zamek Warszawski a badania architektoniczne, [w:] Restytucja Zamku Królewskiego w Warszawie, red. T. Polak, Warszawa, s. 56-75

Kozłowska R., Nowakowski A.
1987 Szkło apteczne z badań archeologicznych Apteki Królewskiej w Warszawie, [w:] Acta Universitatis Nicolai Copernici, Archeologia XII. Nauki Humanistyczno–Społeczne, zeszyt 177, Archeologia Szkła, t. 2, 1987, s. 123-141

Król A.
1965 Odkrycia archeologiczne na Zamku Królewskim w Warszawie w latach 1963-1964, „Wiadomości Archeologiczne” t. XXXI, 1965, z.1, s. 30-33
1967 O odkryciach i znaczeniu reliktów architektonicznych na terenie Zamku Warszawskiego, [w:] Warszawskie Materiały Archeologiczne, t. II, 1967, Warszawa, s. 31-48

Krysiak K.
1972 Wyniki badań szczątków zwierzęcych znalezionych na terenie Zamku, [w:] Siedem Wieków Zamku Królewskiego Warszawie, Warszawa, s. 65,

Lileyko J.
1967 Próba ustalenia zasięgu terytorialnego Starego Zamku i wytyczenia południowego odcinka murów miejskich, [w:] Warszawskie Materiały Archeologiczne, t. II, 1967, Warszawa, s. 53-75
1970 Z badań nad średniowiecznym Zamkiem Warszawskim, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki”, t. XV, 1970, z. 1, s. 3-25

Meyza K.
1991 Pseudomajolika znaleziona na terenie Starego Miasta i Zamku Królewskiego, „Kronika Zamkowa”, 1(23), 1991, s. 118-122
1997 Fajki gliniane z XVII w. i pierwszej połowy XVIII w. z badań archeologicznych Zamku Królewskiego i Starego Miasta w Warszawie, „Almanach Muzealny”, t. 1, 1997, s. 31-44
1999 Fajki z drugiej połowy XVIII i pierwszej połowy XIX w.: z badań archeologicznych Zamku Królewskiego i miasta Warszawy, „Almanach Muzealny”, t. 2, 1999, s. 5-21
2001 Clay Tobacco Pipes from the Royal Castle and Old Town in Warsaw, Poland, w: Medieval Europe, Basel, s. 340-342
2003 Badania archeologiczne na Placu Zamkowym w latach 1977-1983, „Almanach Muzealny”, t. IV, 2003, s. 5-115

Mierosławski M.
1979 Pseudomajolika XVI-XVII w. z Zamku Królewskiego w Warszawie, „Rocznik Warszawski”, t. XV, 1979, s. 139-153

Mroczek R.
1999 Żelazna ostroga z przełomu XV i XVI wieku, „Kronika Zamkowa”, nr 1(36), 1998, s. 128-133
2003 Dwa rosyjskie pistolety skałkowe znalezione w piwnicy pałacu Pod Blachą. Ślad powstania listopadowego na zamku królewskim w Warszawie, „Kronika Zamkowa”, 1(45), 2003, s. 119-127

Niepokólczycki M., Garus J.
1988 Dokumentacja rytów ze ścian piwnicy więziennej Wieży Grodzkiej, „Kronika Zamkowa”, nr 4(18), 1988, s. 3-14

Parafiniuk M., Wdowiak B., Garus J.
2000 Badania stanowiska szkieletowego przy Katedrze św. Jana w Warszawie z XIV-XVII w., [w:] Scripta Periodica, Vol. III. No 2/2000, Supl. 1/2000, s. 140-148

Pastewka M.
2001 Od fortyfikacji wazowskich do Arkad Kubickiego – zabudowa zbocza skarpy zamkowej, „Mazowsze”, R. IX, 2001, nr 14, s. 19-38

Paszkiewicz B.
1991 Monety znalezione na Zamku Królewskim i warszawskim Starym Mieście, „Kronika Zamkowa”, 1(23), 1991, s. 80-87

Perkowska E.
1972 Dawna szata roślinna obszaru Zamku Królewskiego w Warszawie, [w:] Siedem Wieków Zamku Królewskiego Warszawie, Warszawa, s. 63-64

Przybysz K., Łoziński J., Leszczyński M.
1986 Badania archeologiczne w rejonie Arkad na Podzamczu (wrzesień 1985 – luty 1986), „Kronika Zamkowa”, 5(7), 1986, s. 3-10

Rajewski Z.
1972 Problemy otwarte Zamku piastowskiego, [w:] Siedem Wieków Zamku Królewskiego Warszawie, Warszawa, s. 25-32

Rudnicki M.
Monety z badań archeologicznych prowadzonych na tarasie Górnych Ogrodów w 1997 r. (strefa XII, wykopy nr 39, 40), „Kronika Zamkowa”, nr 2(38), 1999, s. 108-115

Sekuła M.
2001 Nowe odkrycia archeologiczne na dziedzińcu Pałacu Pod Blachą, „Mazowsze”, R. IX, 2001, nr 14, s. 137-144
2004 Naczynia gliniane z początku XIX w. z wykopalisk w piwnicy pałacu pod Blachą w Warszawie, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” R. 52, nr 4, 2004, s. 435-451

Skórewicz K.
1924 Zamek Królewski w Warszawie, Kraków

Strupiechowski J.
1968 Wiercenia badawcze na Zamku Królewskim i Górze Gnojowej w Warszawie w latach 1964-65, [w:] Warszawskie Materiały Archeologiczne, t. III, 1968, Warszawa, s. 45-65
1971 Badania archeologiczne w roku 1969 na Zamku Królewskim w Warszawie, [w:] Warszawskie Materiały Archeologiczne, t. IV-V, 1969-71, Warszawa 1971, s. 93-150
1973 Badania archeologiczne na dziedzińcu Głównym Zamku Królewskiego w Warszawie, [w:] Warszawskie Materiały Archeologiczne, t. VII, 1973, Warszawa, s. 39-46

Suchodolski S., Świechowska A.
1979 Monety odkryte w czasie badań archeologicznych prowadzonych na Zamku Królewskim w Warszawie w latach 1971-1975, „Rocznik Warszawski”, t. XV, 1979, s. 125-137

Szarek I.
1979 Relikty serwisów dworskich Stanisława Augusta Z Zamku Królewskiego w Warszawie, „Rocznik Warszawski”, t. XV, 1972, s. 155-161

Szmurło P.
1926 Psychometria i Archeologia. Doświadczenia inż. Ossowieckiego w Zamku Królewskim, „Zagadnienia metapsychiczne. Czasopismo kwartalne poświęcone badaniom nadnormalnych objawów z duchowych i fizycznych dziedzin bytu”, Nr 11-12.XII.1926, s. 129-132

Świechowska A.
1954 O najdawniejszej Warszawie w świetle dotychczasowych badań archeologicznych, „Wiadomości Archeologiczne”, T. XX, 1954. z. 3, s. 221-233
1970 Dyskusja o najdawniejszym grodzie warszawskim, [w:] Warszawskie Materiały Archeologiczne, T. IV-V, 1969-70, Warszawa 1970, s. 213-231
1972 Sprawozdanie z badań archeologicznych na Zamku Królewskim w Warszawie w 1971 r., [w:] Siedem Wieków Zamku Królewskiego Warszawie, Warszawa, s. 41-62
1975 Źródła archeologiczne do historii Warszawy średniowiecznej w zbiorach Muzeum Historycznego m. st. Warszawy, [w:] Studia Warszawskie, T. XIX, z. 2, Warszawa Średniowieczna, Warszawa, s. 137-144
1979 Nowe materiały do historii budowy Zamku Królewskiego w Warszawie, „Rocznik Warszawski”, t. XV, 1979, s. 85-104
1991 Badania archeologiczne a odbudowa Zamku Królewskiego i jego otoczenia, „Kronika Zamkowa”, nr 1(23), 1991, s. 30-47

Świechowski Z.
2001 Zakres i wyniki badań archeologicznych na obszarze Zamku Królewskiego w Warszawie (aneksy), [w:] Restytucja Zamku Królewskiego w Warszawie, red. T. Polak, Warszawa, s. 35-55

Tomaszewski Z.
1955 Badania cegły jako metoda pomocnicza przy datowaniu obiektów architektonicznych, [w:] Zeszyty Naukowe Politechniki Warszawskiej, Nr 11, Budownictwo, z. 4, Warszawa, s. 31-52

Widawski J.
1970 Początki i rozwój murowanych obwarowań Warszawy przed epoką broni palnej, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki”, T. 15, 1970, z. 3, s.239-252
1975 Baszta przy Zamku, [w:] Studia Warszawskie, T. XIX, z. 2, Warszawa Średniowieczna, Warszawa, s. 251-260

Wierciński A.
1967 Badania antropologiczne na Zamku Królewskim i Starym Mieście w Warszawie, [w:] Warszawskie Materiały Archeologiczne, t. II, 1967, Warszawa, s. 76-87

Wolff A.
1979 Źródła do dziejów Zamku Warszawskiego z lat 1313-1549, „Rocznik Warszawski”, t. XV, 1979, s. 7-83

Zajdel J.
1998 Badania architektoniczno-historyczne reliktów budynku odkrytego w górnych ogrodach zamkowych na przełomie kwietnia i maja 1997, „Rocznik Warszawski”, t. XXVIII, 1998, s. 114-124

Żurowski T.
1949 Obserwacje archeologiczne na trasie W-Z, „Stolica” R. IV, 1949, nr 16/17, s. 127-128
1949 Badania archeologiczne na trasie W-Z w roku 1948 w Warszawie, „Ochrona Zabytków”, R. II, nr 2/6, 1949, s. 87-93
1950 Badania archeologiczne na trasie W-Z w roku 1949 w Warszawie, „Ochrona Zabytków”, R. III, 1950, nr 2-3, s. 85-88
1971 Obserwacje archeologiczne koło Pałacu Pod Blachą, [w:] Warszawskie Materiały Archeologiczne, t. VI, 1969-1971, Warszawa 1971, s. 23-43

Jerzy Garus
Gród i Zamek książąt mazowieckich w Warszawie. Nowe źródła archeologiczne i nowe spojrzenie, Kronika Zamkowa nr 53-54/2007, str. 7-35

Michał Sekuła
Relikty umocnień obronnych warszawskiej siedziby książęcej odkryte na dziedzińcu pałacu Pod Blachą, Kronika Zamkowa nr 53-54/2007, str. 91-113

Rafał Mroczek
Późnośredniowieczne zabytki ruchome z badań na dziedzińcu głównym pałacu Pod Blachą, Kronika Zamkowa nr 53-54/2007, str. 39-88

Tomasz Ważny
Dendrochronologiczne datowanie średniowiecznego grodu warszawskiego, Kronika Zamkowa nr 53-54/2007, str. 117-124

Michał Auch, Maciej Trzeciecki
Średniowieczne importy ceramiczne z badań na dziedzińcu głównym pałacu Pod Blachą, Kronika Zamkowa nr 53-54/2007, str. 127-153

Anna Gręzak
Konsumpcja mięsa w grodzie warszawskim w świetle zwierzęcych szczątków kostnych, Kronika Zamkowa nr 53-54/2007, str. 155-166

Monika Badura, Małgorzata Latałowa
Szczątki roślinne ze średniowiecznych konstrukcji wałowych na terenie Zamku Królewskiego w Warszawie (pałac Pod Blachą), Kronika Zamkowa nr 53-54/2007, str. 169-185

Ewa Suchodolska
Źródła pisane do dziejów Zamku książąt mazowieckich w Warszawie, Kronika Zamkowa nr 53-54/2007, str. 187-208

Robert Kunkiel
Typologia średniowiecznych zamków książęcych i możnowładczych na Mazowszu, Kronika Zamkowa nr 53-54/2007, str. 211-226