„Zamki złotego wieku – pomiędzy tradycją a innowacyjnością w Polsce XVI stulecia” – konferencja naukowa

IV ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu Colloquia castrensia

Zamki złotego wieku – pomiędzy tradycją a innowacyjnością w Polsce XVI stulecia

1617 listopada 2023 r.

Sala Koncertowa

Transmisja na Youtube

Dzień I

Dzień 2

 

Trzy konferencje zorganizowane w Zamku Królewskim w Warszawie w ramach cyklu Colloquia castrensia okazały się przedsięwzięciem naukowo owocnym i bardzo potrzebnym. Ich interdyscyplinarny charakter sprawił, że stały się one najpoważniejszym forum prezentacji dokonań naukowych i wymiany doświadczeń badaczy dziejów architektury obronnej i rezydencjonalnej na ziemiach polskich. Warto dodać, że wystąpienia i wyniki konferencyjnych debat publikowane są w ramach monograficznej serii.

Podczas obrad na trzech poprzednich sesjach wielokrotnie podnoszono potrzebę kontynuacji tego rodzaju spotkań naukowców różnych specjalności zajmujących się tą problematyką. Kolejne spotkanie zamierzamy poświęcić zagadnieniom związanym z murowanym budownictwem obronnym i rezydencjonalnym w XVI w. na ziemiach polskich.

Planowana konferencja będzie kontynuacją cyklu, koncentrować się ma bowiem na zagadnieniach ujętych w wyraźne ramy periodyzacyjne, wyznaczające chronologię zjawisk charakteryzujących dzieje zamków w Polsce.

XVI wiek to w dziejach architektury obronnej i rezydencjonalnej epoka charakteryzująca się przenikaniem się programów i form wywodzących się z późnego średniowiecza z rozwiązaniami i dekoracjami pochodzącymi z osiągnięć praktykowanych od XV w. we Włoszech, osadzonymi w tradycji antycznej. Rozwój kultury i przemiany obyczajów pociągały za sobą wzrost potrzeb w zakresie komfortu oraz jakości budownictwa. W zakresie obronności na nowe rozwiązania wpływ miały zmieniające się sposoby walki i zwiększający się poziom wiedzy techniczno-militarnej.

Czwarta już z kolei konferencja z cyklu Colloquia castrensia będzie próbą podsumowania dotychczasowego, trzeba podkreślić, skromnego stanu badań oraz możliwością prezentacji realizowanych i planowanych nowych projektów badawczych. Będzie też okazją do wymiany opinii. Szeroki zakres tematyczny daje możliwość podjęcia wielowątkowej dyskusji poruszającej zróżnicowane kwestie dotyczące przemian form architektonicznych zachodzących w XVI wieku na tle historycznym, kulturowym czy społecznym. Chcielibyśmy, aby tym razem uwaga badaczy i prezentowane tematy skupiały się na osiągnięciach architektury na ziemiach Królestwa Polskiego, z uwzględnieniem Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Zapraszamy do udziału w konferencji Zamki Złotego Wieku wszystkich zainteresowanych tematyką kastellologiczną. Formularz zgłoszeniowy znajduje się w załączniku.

Konferencja ma charakter otwarty i uczestnictwo w niej jest bezpłatne.

Kontakt: abochenska@zamek-krolewski.pl