Uprawnienia do ulg

Ulgi w opłacie za wstęp do Zamku Królewskiego w Warszawie:

 1. Ulga ogólna, która przysługuje:
  1. uczniom szkół systemu oświaty, słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz doktorantom;
  2. uczniom szkół, studentom oraz doktorantom będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
  3. uczniom szkół prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania, w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;
  4. uczniom szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;
  5. uczniom sekcji polskich funkcjonujących w szkołach działających w systemach oświaty innych państw, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;
  6. uczniom szkół europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz.U. z 2005 r. poz. 10) pobierającym naukę języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;
  7. osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z osobami towarzyszącymi, będącymi obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
  8. nauczycielom:
   1. szkół i placówek systemu oświaty, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich;
   2. szkół działających w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
   3. szkół prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania;
   4. uczącym języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w:
 • szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw;
 • sekcjach polskich funkcjonujących w systemach oświaty innych państw;
 • szkołach europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r.;
  1. osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”;
  2. kombatantom;
  3. posiadaczom karty EURO 26 – wyłącznie na wystawy stałe, wystawy czasowe i koncerty;
  4. posiadaczom karty wolnego wstępu do muzeów podległych Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego – wyłącznie na wystawy stałe i wystawy czasowe;
  5. rodzicom objętym programem Karta Dużej Rodziny – wyłącznie na wystawy stałe;
 1. Ulga rodzinna, która przysługuje grupom, w skład których wchodzi 1 osoba pełnoletnia oraz co najmniej 1 osoba niepełnoletnia pozostająca pod jej faktyczną opieką – wyłącznie na zajęcia edukacyjne i warsztaty (w języku polskim i obcym) oraz przedstawienia; ulga rodzinna nie dotyczy wycieczek szkolnych i przedszkolnych;
 2. Ulga specjalna, uprawniająca do wstępu za odpłatnością w wysokości 1 zł na wystawy stałe, która przysługuje:
 1. dzieciom w wieku 7-16 lat;
 2. dzieciom objętym programem Karta Dużej Rodziny;
 3. przewodnikom posiadającym certyfikat przyznany przez Muzeum oraz osobom ubiegającym się o przyznanie takiego certyfikatu;
 4. posiadaczom Karty Wolontariusza Korpusu Solidarności;
 1. Ulga edukacyjna, która przysługuje każdemu i uprawnia do wstępu za ulgową odpłatnością na wykłady, kursy malarstwa i rysunku, zajęcia z cyklu „Z maluszkiem w Zamku” oraz koncerty z cyklu „Młodzi Wirtuozi”.


Zwolnienie z opłaty za wstęp do Zamku Królewskiego w Warszawie przysługuje:

 1. osobom odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”;
 2. pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;
 3. członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);
 4. posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2019 r. poz. 1598 oraz z 2022 r. poz. 91);
 5. dzieciom do lat 7;
 6. posiadaczom zaproszeń i wejściówek;
 7. przewodnikom posiadającym certyfikat przyznany przez Muzeum wyłącznie podczas oprowadzania zwiedzających;
 8. studentom, słuchaczom szkół wyższych na kierunkach z zakresu historii i historii sztuki;
 9. członkom stowarzyszenia pod nazwą „Towarzystwo Przyjaciół Zamku Królewskiego w Warszawie” – wyłącznie na wystawy stałe i czasowe;
 10. weteranom i weteranom poszkodowanym.


Dzieciom w wieku 7 – 16 lat przysługuje bilet w cenie 1 zł.

Dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie
lub zwolnienia z opłaty za wstęp do Zamku Królewskiego w Warszawie są:

 • legitymacje szkolne, studenckie, słuchaczy, uczestników studiów doktoranckich, doktoranta;
 • legitymacje emeryta-rencisty;
 • legitymacje dokumentujące niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności;
 • legitymacje służbowe przysługujące nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, nauczycielom placówek oświatowo-wychowawczych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, działającym w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
 • legitymacje służbowe przysługujące pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;
 • legitymacje poświadczające przyznanie odznaki, orderu lub medalu osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej” oraz osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”;
 • zaświadczenia lub legitymacje potwierdzające uprawnienia kombatanckie;
 • legitymacje: Membership Card ICOM i Membership Card ICOMOS;
 • Karta Polaka;
 • dokumenty potwierdzające wiek;
 • inne dokumenty potwierdzające uprawnienia:

- uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentów oraz osób odbywających studia doktoranckie, będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
- osób powyżej 65 roku życia, emerytów, rencistów, rencistów socjalnych, a także osób niepełnosprawnych wraz z osobami towarzyszącymi, będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
- nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, nauczycieli placówek oświatowo-wychowawczych oraz wychowawców placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, działających w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
do korzystania z ulgi w opłacie za wstęp do muzeów w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

 • Karta Euro 26
 • Legitymacja członkowska Towarzystwa Przyjaciół Zamku Królewskiego w Warszawie.